Allianties

BRUNIA Compliance Consultancy werkt
waar nodig in de uitvoering van of
in de verwerving van opdrachten samen
met andere adviesbureaus.

 

In de rubriek Allianties staan opgenomen enkele bureaus met wie wij gezamenlijk opdrachten uitvoeren of hebben uitgevoerd, of met wie wij gezamenlijk offerte hebben uitgebracht. Per bureau is een korte beschrijving weergegeven en, indien beschikbaar, de mogelijkheid door te klikken naar diens website.

 

Velders-IMC is een bureau dat zich bezighoudt met advies en interimmanagement op het terrein van toezicht en handhaving. Het bureau geniet brede bekendheid in verband met de wekelijkse digitale nieuwsbrief "toezicht en handhaving". Met Velders-IMC werkten we samen in een opdracht voor de Inspectieraad om een boekje te maken met een gedeeld begrippenkader.

 

Symbiosenet is een netwerk van zelfstandige professionals dat interim-management, (EP)cursussen en een beperkt aantal adviesproducten aanbiedt. Gedurende de jaren 2010 en 2011 richtte de alliantie zich vooral op één van die adviesproducten, namelijk Horizontaal Toezicht. In 2012 werken wij samen met Symbiosenet in de training beroepsethiek.

 

Rhetorica is van oudsher bekend als opleider op het terrien van spreekvaardigheid. Daarnaast biedt het bureau ook andere opleidingen. Wij werkten samen met Rhetorica in onze training beroepsethiek.

 

Airport and Aviation Consultancy richt zich nationaal en internationaal op advisering in de luchtvaartsector, vooral ter voorkoming van geluidsoverlast. Samen hebben we voor de toenmalige Handhavingsdienst Luchtvaart (nu onderdeel van de Inspectie Verkeer en Waterstaat) een traject begeleid ter voorbereiding op de ingebruikneming van de vijfde baan en de bijbehorende nieuwe regelgeving.

 

Astri is een in Leiden gevestigd bureau voor beleidsonderzoek en beleidsadvies op het terrein van de sociale zekerheid. Samen met Astri hebben we in opdracht van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) een inventariserend onderzoek uitgevoerd naar de opsporing van internationale fraude en de hiervoor benodigde expertise en organisatie.

 

Ernst & Young is een van de grote spelers in adviesland. Bij offerteaanvragen op het vlak van toezicht en handhaving doet Ernst & Young vaak een beroep op de specifieke expertise van BRUNIA Compliance Consultancy.

 

MBI-Partners is een klein organisatieadviesbureau in Amersfoort. Het bureau is vooral actief in het openbaar bestuur, op het grensvlak van poltiek bestuur en ambtelijk management. Samen met MBI-Partners hebben we ons verdiept in het thema 'ontbureaucratisering', hetgeen onder meer heeft geleid ot het uitbrengen van het boek "Naar een kleurrijke vitale overheid".

 

TNS-Nipo is een van de bekende marketingbureaus in Nederland. Het Expertisecentrum Rechtshandhaving van het Ministerie van Justitie heeft TNS-Nipo gevraagd de marketingexpertise in te zetten om na te gaan welke doelgroepen ontvankelijk zijn voor een bepaalde interentiestijl. Het expertisecentrum wil aan de hand hiervan 'stijlwijzers handhaving' ontwikkelen. TNS-Nipo heeft tijdelijk bijstand gevraagd van BRUNIA Compliance Consultancy om meer zicht te krijgen op de cultuur van handhavingsorganisaties.