Opdrachten

Om u een beeld te geven
van het soort opdrachten dat
BRUNIA Compliance Consultancy
verricht, volgt hierna een korte
beschrijving van enkele
recent uitgevoerde of lopende opdrachten.

 

De Inspectieraad is het samenwerkingsverband van tien rijksinspectiediensten. Ter bevordering van de onderlinge samenwerking streeft de Inspectieraad naar een gezamenlijke taal en naar gedeelde begrippen. Tezamen met een andere zelfstandige adviseur heeft BRUNIA Compliance Consultancy de opdracht gekregen tot het opstellen een begrippenkader. Het boeiende van deze opdracht is dat het een appel doet op zowel de kennis van het toezicht (als expert) als op het verwervan van een zo groot mogelijk draagvlak (als veranderkundige). In de aanpak is ervoor gekozen zoveel de mogelijk de samenhang van de verschillende begrippen zichtbaar te maken. Hiervoor is dankbaar gebruik gemaakt van de mogelijkheden die een mindmap-programma biedt. Van de mindmap is ook een kartonnen versie gemaakt, waarmee is gewerkt in een workshop tijdens een managementconferentie van de rijksinspecties.

In het najaar van 2013 is het 'Begrippenkader rijksinspecties' gepubliceerd. Het is zowel in boekvorm verschenen als in digitale vorm beschikbaar. Tijdens de boekpresentatie hebben we als auteurs een quiz georganiseerd met vragen uit het boek.

 

De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) is een fusieorganisatie, bestaande uit de AID, de PD en de oude VWA. De nieuwe organisatie neemt ook de vernieuwing van het toezicht ter hand. Horizontaal Toezicht is onderkend als een nieuw handhavingsinstrument. BRUNIA Compliance Consultancy is gevraagd Horizontaal Toezicht van de grond te tillen en een kerngroep te leiden met medewerkers uit de verschillende divisies. Voor de invoering is gekozen voor een aanpak die is gebaseerd op 'action learning'. Bij deze aanpak ligt het accent op het gewoon doen. Dat betekent dat in gesprek wordt gegaan met bedrijven en sectoren, met de bedoeling over een half jaar 10 convenanten te hebben afgesloten. Dat betekent dat allerlei ontwerpvraagstukken al werkende weg worden opgelost. Het betekent dat zingevingsvraagstukken al werkende weg opkomen en een bevredigende uitwerking krijgen. Het betekent dat eerst ervaring wordt opgedaan en van daaruit kennisvragen worden geformuleerd.

De bijdrage van BRUNIA Compliance Consultancy in het proces is steeds aangepast aan de fase waarin de NVWA verkeerde. Gedurende de eerste periode van tien maanden vervulde de adviseur de rol van programmamanager. Daarna benoemde de NVWA een programmamanager uit de eigen organisatie en verschoof de rol van de adviseur naar een adviserende en ondersteunende aan de nieuw benoemde projectmanager. Ten slotte leverde de advsieur in de laaste vier maanden gerichte bijdragen aan de kennisontwikkeling en procesontwikkeling binnen de NVWA. Dit vond plaats in het kader van een ESF subsidieregeling voor Sociale Innovatie.

 

Belastingdienst/Toeslagen is belast met het uitkeren van verschillende toeslagen waaronder de toeslag kinderopvang. Gebleken is dat deze regeling veelvuldig wordt misbruikt. Dat leidt tot een aanpassing van het toezicht. Recent heeft een expertmeeting plaatsgevonden. BRUNIA Compliance Consultancy is verzocht specifiek de mogelijkheden van meer systeemtoezicht in te brengen. Op dit moment wordt een plan van aanpak opgesteld.

 

Skal is in Nederland de toezichthouder op het het bekende Eco-keurmerk. Het hoofd van de afdeling toezicht heeft BRUNIA Compliance Consultancy gevraagd op te treden als handhavingscounsellor. Aan de hand van specifieke casus wordt periodiek besproken hoe te handelen.

 

In de zomermaanden heeft BRUNIA Compliance Consultancy een Ondernemingsraad ondersteund bij het reageren op een adviesaanvraag van de dienstleiding met betrekking tot een voorgenomen reorganisatie. Daarbij wordt voorgesteld het organisatieonderdeel waar de Ondernemingsraad 'van is' geheel op te heffen. Bij de aanvang van de opdracht hebben we de leden van de Ondernemingsraad gevraagd wat zij met het advies wensen te bereiken. Dat geeft in belangrijke mate richting aan het onderzoek naar de intrinsieke waarde van de reorganisatievoorstellen. Ook hebben we samen met de Ondernemingsraad bepaald welke dingen in elk geval moeten veranderen en welke juist behouden moeten blijven. Hieruit zijn vijf ontwerprincipes gedestilleerd, die zijn geplaatst naast de ontwerpprincipes van de leiding. Het advies is uitgemond in een rapport. Dit rapport is door de dienstleiding goed ontvangen.

"Dit rapport zou kunnen worden gekenschetst als een genuanceerde kijk op de voornemens".

"In de aanbevelingen, en vooral ook de onderbouwing daarvan, zitten zeer waardevolle aandachtspunten".

 

De Belastingdienst heeft BRUNIA Compliance Copnsultancy ingeschakeld om te helpen een goede verantwoording op te zetten met betrekking tot de vernieuwing van toezicht. Het 'klassieke' toezicht bestond uit enkele standaardvormen, die vooral in aantallen werden gemeten en verantwoord. In het vernieuwde toezicht is sprake van een veel grotere varieteit van toezichtsinstrumenten en staat het bereikte nalevingseffect centraal. Hierbij past een kwalitatieve verantwoording naast een kwantitatieve. Omdat de Belastingdienst daar geen ervaring mee heeft, is gekozen voor een aanpak, waarbij vooral het ontwikkelen van de eigen capaciteiten centraal staat en waarbij de aanpak al werkende weg wordt ontwikkeld. Tezamen met de projectleider hebben we alle regio's bezocht om met hen te bespreken wat er nodig is om deze andere verantwoording mogelijk te maken. Ook zijn enkele formats ontwikkeld voor projectopzet en -administratie. De rapportages van de afzonderlijke regio's over de eerste vier maanden zijn met hen besproken. Ten slotte is een landelijke viermaandsrapportage opgesteld. Deze dient als basis voor de uiteindelijke verantwoording over het hele jaar 2009.

 

De gemeente Amsterdam heeft geconstateerd dat het nakomen van de fiscale wetten en regelingen verbetering behoeft. Door het grote aantal betrokkenen (stadsdelen en diensten) is de benodigde deskundigheid onvoldoende geborgd. Bovendien is de gemeente benaderd door de Belastingdienst om deel te nemen aan een pilot Horizontaal Toezicht, waarbij meer verantwoordelijkheid bij de gemeente zelf wordt gelegd. De gemeente begint daarom met een stadsbreed traject 'Amsterdam Fiscaal in Control'. De projectverantwoordelijke heeft BRUNIA Compliance Consultancy gevraagd op te treden als projectadviseur. Het gaat daarbij vooral om de aanpak van het project en van het bijbehorende veranderproces.

In de loop van 2009 zijn de eerste resultaten geboekt. Inmiddels is een handhavingsconvenant met de Belastingdienst gesloten. Er loopt een pilot zowel bij een dienst als bij een stadsdeel. Alle diensten en stadsdelen rapporteren over de voortgang op een aantal specifieke terreinen. De centrale controlfunctie krijgt langzamerhand gestalte.

"Ik wens je plezierige feestdagen en bedank je voor de adequate, productieve en soepele samenwerking gedurende de afgelopen periode"

 

Inmiddels is de gemeente Rotterdam een soortgelijk traject begonnen. Aan BRUNIA Compliance Consultancy is gevraagd dit traject te begeleiden, te beginnen met het opzetten van een eigen fiscale afdeling. Op 1 januari 2010 is de fiscale afdeling operationeel geworden. De adviesrelatie is daarna nog een tijdje voortgezet in de vorm van een periodieke counseling.

"Het Bureau doet het goed: positieve waardering door externe accountant in rapport inzake jaarverslag, goed kontakt met rijksbelastingdienst, werkkostenregeling miv 1 januari 2012 ingevoerd, miv 2013 afschaffen interne doorbelasting van BTW, centralisatie bij ons van BCF, er wordt in het concern gewerkt aan Business control framework. Uitgangspunt is nog steeds de driewegenaanpak zoals jij destijds hebt helpen formuleren."

 

Ten behoeve van de Inspectie Verkeer en Waterstaat is een adviesrapport uitgebracht met de titel          " Bouwstenen Toezichtkader uitvoeringstoezicht op publieke taken van private organisaties". Het toezicht op de uitvoering van publieke taken door private organisaties zoals de klassenbureaus die zeeschepen inspecteren is een bijzondere vorm van uitvoeringstoezicht. De Inspectie Verkeer en Waterstaat wil hiervoor een toezichtkader ontwikkelen. Dit toezichtkader moet algemene gelding hebben voor het totale werkterrein van de Inspectie, maar specifiek toepasbaar zijn voor het toezicht op de klassenbureaus. De Inspectie wil onderzoeken wat er geleerd kan worden van andere toezichthouders die toezicht uitoefenen op zelfstandige organisaties met een publieke taak.

Het onderzoek heeft vooral bestaan uit externe orientatie en literatuuronderzoek. Voor het ontwerpen van het toezichtkader is een aanpak gekozen waarin een beschrijving van zeven best practices centraal staat. De best practices moeten een beeld opleveren van wat relevant is voor een toezichtkader en van wat relevant is voor het toezicht op klassenbureaus. De beschrijving van de best practices gebeurt aan de hand van een analysekader en een vragenlijst. In de afrondende fase van het onderzoek hebben twee bijeenkomsten plaatsgevonden binnen de inspectie, om het rapport zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de actuele behoefte.

Parallel aan deze opdracht is de toezichteenheid Zeevaart van de Inspectie begeleid bij het vormgeven van het toezicht op klassenbureaus. Deze begeleiding bestaat vooral uit het meedenken over een toezichtplan en een inspectieprogramma en het ondersteunen bij het opstellen hiervan.

handhaving training

Van de Waarderingskamer, een toezichthouder op gemeenten, kregen wij opdracht om een evaluatie te verzorgen van 'het toezicht op de herwaardering 2005'. Alle Nederlandse gemeenten moeten periodiek de onroerende zaken binnen hun gemeente opnieuw waarderen. De waardevaststelling wordt gebruikt voor de OZB en voor andere heffingen. De Waarderingskamer houdt toezicht op de kwaliteit van de waardevaststelling.

Het bijzondere van deze opdracht was dat de resultaten van het onderzoek onmiddellijk moesten worden verwerkt in de aanpak van het toezicht op de volgende herwaardering. Daarom is gekozen voor een interactieve aanpak van de evaluatie. In deze aanpak zijn alle stappen uitgevoerd samen met medewerkers van de Waarderingskamer, en zijn diagnose en verbeteraanpak steeds met elkaar verbonden. De aanpak was zodanig succesvol, dat de implementatie deels al vooruitliep op de formele besluitvorming over het rapport. Het evaluatierapport is door de Waarderingskamer op de website geplaatst. In 2009 heeft de Waarderingskamer zelf de follow-up onderzocht.

"Uit het onderzoek blijkt dat de hoofdlijn van de voorstellen van Brunia is overgenomen. Verder blijkt uit het onderzoek dat het kwaliteitsniveau van de uitvoering van de Wet WOZ verder is gestegen, maar dat het lastig is om te concluderen of dit is veroorzaakt door het gewijzigde toezicht van de Waarderingskamer".

 

Tot eind 2008 heeft BRUNIA Compliance Consultancy gewerkt aan het Programma Toezicht van de Belastingdienst. Het programma heeft tot taak het door de Belastingdienst uitgeoefende toezicht te verbeteren en te vernieuwen. Trefwoorden daarbij zijn Innovatie, horizontalisering en samenwerking. De programmamanager heeft een programmateam om zich heen verzameld dat moet zorgen voor het aanjagen van vernieuwing en het verbinden van de resultaten. Meindert Brunia maakt als extern adviseur sinds september 2006 deel uit van het programmateam. De veranderaanpak is zijn werkveld. Daarnaast houdt hij zich bezig met de inhoudelijke onderwerpen handhavingsregie en handhavingscommunicatie. Hij begeleidt workshops handhavingsregie, waarin wordt gezocht naar methoden om het toezicht op geselecteerde terreinen (proeftuinen) te verbeteren en te vernieuwen. Onderwerpen die in een workshop aan de orde zijn geweest, zijn onder meer de belastingplicht van stichtingen, het afgeven van VAR-verklaringen, visfileerderijen en autodemontagebedrijven.

In de veranderaanpak is een sterk accent gelegd op de eigen verantwoordelijkheid van de verschillende regio's voor vernieuwing in het toezicht. Om dat te ondersteunen worden regionale managementconferenties georganiseerd en is een handhavingsregiespel ontwikkeld. De foto's op deze pagina geven een impressie van het handhavingsregiespel. Er is veel ruimte om te experimenteren met nieuwe vormen van toezicht. Effectgericht werken wordt gestimuleerd.

 

Lezingen
Regelmatig wordt Meindert Brunia gevraagd om lezingen en gastcolleges te verzorgen. Onderwerpen zijn o.a. het ontwikkelen van compliance, risicoanalyse, ontbureaucratisering, nalevingsstrategie en preventie.

In april 2007  hield hij voor het jaarcongres van de VHMF een inleiding over 'de Belastingdienst in 2015'. De tekst van deze inleiding is integraal opgenomen in het blad Informatief, nummer 57.

In juni 2010 mocht hij het eerst congres van de Register Belastingadviseurs toespreken over het onderwerp "De belastingadviseur als partner van de Belastingdienst". Het integrale verslag van het congres vindt u hier.

Vanaf 2010 treedt hij op als codocent bij de cursus 'Horizontaal toezicht' die het Controllersinstituut en de VERA twee keer per jaar organiseren.

 

Managementconferenties
Wij verzorgen regelmatig de voorbereiding en begeleiding van conferenties voor het management van handhavingsorganisaties. Door het combineren van onze expertise op het terrein van toezicht en onze proceskundige vaardigheden wordt een optimaal resultaat bereikt. Thema's voor dergelijke conferenties zijn onder meer:

- het afstemmen van de toezichtstrategie tussen fusiepartners
- het implementeren van instrumenten in het kader van risicoanalyse
- het stellen van prioriteiten
- het evalueren en aanscherpen van collegiaal management in een MT

"Het was volgens mij -grotendeels dankzij jouw deskundige begeleiding- een zeer geslaagde conferentie"

 

 managementconferenties

Congressen
Ook verzorgt Meindert Brunia workshops tijdens congressen:


- Op het congres 'Dag van de WABO' op 12 december 2007 de workshop 'Burger als klant'. Klik hier voor een impressie.


- Op het 'LOM Handhavingscongres' op 4 september 2008 de workshop 'De kunst van het samenspel tussen inspecteur en leidinggevende'. Klik hier voor de gegeven presentatie.

- Op het symposium "Horizontaal toezicht' op 1 november 2010 de workshop 'Op basis van begrip, transparantie en wederzijds vertrouwen'. Klik hier voor de zeer interactieve presentatie.

 

Expertmeetings

Op grond van een rijke en veelzijdige ervaring wordt Meindert Brunia ook regelmatig gevraagd deel te nemen aan een expertmeeting op het terrein van regulering, nalevingstekorten, toezichtstrategie, of compliance.

 

 

Opdrachtgevers


In de afgelopen jaren hebben wij werkzaamheden mogen uitvoeren voor de volgende opdrachtgevers:

  • Rijksoverheid:
   Agentschap Telecom
   Arbeidsinspectie
   Belastingdienst (verschillende regio's)
   Belastingdienst/Toeslagen
   Douane (verschillende regio's)
   FIOD-ECD
   Inspectieraad
   Inspectie Verkeer en Waterstaat (verschillende domeinen)
  • Ministerie van Financien
   Ministerie van Justitie
   Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)
  • NVWA
   Ondernemingsraad
   SIOD
   UWV, afdeling Looninspectie
   Vrom-Inspectie (verschillende regio's)
   VWA
   Waarderingskamer
  • Provincie:
   NoordBrabant
   Overijssel (verschillende sectoren)
  • Gemeente:
   Abcoude
   Amsterdam (diverse onderdelen)
   Ede
   Oss
   Rotterdam
  • Westland
  • Private toezichthouders:
   Skal
  • Internationaal:
   Belastingdienst Letland
   Belastingdienst Slovenie