Bedrijfsfilosofie

Compliance
Onze aanpak
Onze adviezen

Compliance

BRUNIA Compliance Consultancy heeft zich gespecialiseerd op het werkveld toezicht en handhaving. Wij verlenen onze diensten dan ook vooral aan handhavingsorganisaties: de organisaties die toezien op de naleving van regels en normen.

Regels doen zich in onze samenleving onder andere voor als wetten, voorschriften en regelementen. In veel situaties is het naleven van regels belangrijk. Regels zijn immers niet voor niets gemaakt. Het ermee beoogde doel wordt alleen bereikt wanneer de regels voldoende worden nageleefd. Gedrag volgens regels wordt ook wel compliance genoemd. Gedrag volgens regels is gebaseerd op acceptatie van regels, op draagvlak.

 

Onze aanpak

Onze aanpak is gericht op het creëren van een stevig draagvlak bij alle betrokkenen. Draagvlak en acceptatie ontstaan niet zomaar. In de opzet van de regels moet daar al rekening mee worden gehouden. Als regels niet voldoende bekend zijn bij degenen die ze moeten naleven, is de kans op naleving gering. Hetzelfde geldt als rechten en plichten niet in evenwicht zijn. Ook is het van belang dat de regels gemakkelijk uitvoerbaar zijn (gemaakt). En om de regels adequaat te kunnen handhaven, moet de handhavingsorganisatie beschikken over voldoende bevoegdheden en instrumenten. Tenslotte is het noodzakelijk dat sancties mogelijk zijn tegen de notoire overtreder en dat over handhaving en sancties gecommuniceerd wordt.
BRUNIA Compliance Consultancy heeft de nalevingsproblematiek bijeengebracht in een geïntegreerde aanpak. Onze nalevingsstrategie vormt een afspiegeling van een jarenlange ervaring op dit gebied. BRUNIA Compliance Consultancy doet regels (na)leven!

BRUNIA Compliance Consultancy adviseert over de aanpak en de opzet van nieuwe regelgeving en het toezicht. Hoe ontwikkelt u een nalevingsstrategie en welke handhavingsorganisatie hoort daarbij?

 

Onze adviezen geven houvast bij in de volgende situaties:

 • Hoe kunt u komen tot een integraal beleid?
 • Om een goede naleving te bewerkstelligen is is integraal beleid nodig. Dat integrale beleid bestaat uit een samenhangend geheel van beleidsmaatregelen, handhavingsmaatregelen, preventie en communicatie. BRUNIA Compliance Consultancy adviseert over al deze aspecten. Voor de provincie Overijssel werd op deze wijze een integrale nalevingsstrategie opgesteld voor alle terreinen waarop de provincie toezicht uitoefent. Dat gebeurde met een werkgroep, waarin alle afdelingen vertegenwoordigd waren.

 • Hoe krijgt u bij een verandering van toezichtsfilosofie het management en de medewerkers mee?
 • De Belastingdienst is bezig het toezicht te vernieuwen. Voor een succesvolle implementatie is het nodig dat management en medewerkers de noodzaak van d evernieuwing inzien en begrijpen waar het om gaat. BRUNIA Compliance Consultancy ontwierp hiervoor een spel dat een dagdeel duurt. Dit spel, het handhavingsregiespel, wordt met alle managers en met een groot deel van de medewerkers gespeeld.

 • Welke doelgroepen kunt u onderscheiden?
 • De Belastingdienst besteedt veel aandacht aan de doelgroep "startende ondernemers". Vanaf het begin wordt geprobeerd duidelijkheid te verschaffen over fiscale en administratieve regels en verplichtingen. Hoe beter de beginnende ondernemer weet wat hij moet doen, hoe minder bewerkelijk hij is. Tegelijkertijd krijgt de Belastingdienst een beeld van de ondernemer en van diens fiscale gedrag.
  In de behandel- en controlestrategie wordt daar rekening mee gehouden.
 • Hoe kunt u de naleving van wettelijke regels door uw organisatie waarborgen?
 • Steeds meer organisaties willen de wettelijke regels goed naleven, vooral omdat de publiciteit bij mogelijke overtredingen als heel schadelijk wordt ervaren. Steeds meer organisaties benoemen een compliance-officer. Anderen winnen extern advies in. BRUNIA Compliance Consultancy adviseerde onder meer de gemeente Amsterdam bij de vraag hoe de gemeente de fiscale wet- en regelgeving adequaat kan uitvoeren.

 • Hoe weet u of uw methoden van toezicht effectief zijn?
 • De Waarderingskamer evalueert elk jaar een van de toezichtsinstrumenten. BRUNIA Compliance Consultancy heeft verschillende van die evaluaties uitgevoerd. Daarbij is een opzet gekozen die vanaf het eerste moment waarborgt dat de conclusies door de betrokkenen worden gedeeld en de aanbevelingen daadwerkelijk worden uitgevoerd.

 • Hoe kunt u uw toezichtsproces verbeteren?
 • De regeling over de Verklaring Arbeids Relatie (VAR-verklaring) werd begin 2008 in de Tweede Kamer geevalueerd. Bij een evaluatieonderzoek was gebleken dat het bedrijfsleven vond dat het afgifteproces te lang duurde. Daarom werd gezocht naar een werkwijze met een aanmerkelijk kortere doorlooptijd, maar met een ten minste gelijkblijvend niveau van toezicht. BRUNIA Compliance Consultancy organiseerde met alle betrokkenen een tweedaagse workshop handhavingsregie. Deze workshop leverde verschillende bruikbare ideeen om zowel de naleving als het toezicht te versterken.

 • Hoe kunt u het toezicht uitbesteden en toch greep houden?
 • De classificatiebureaus verzorgen veel keuringen in de scheepvaart en geven certificaten af. Voor de Inspectie Verkeer en waterstaat was dat aanleiidng om ook enkel wettelijke keuringen over te dragen. Tegelijkertijd rees de vraag hoe de inspectie kon zorgen dat de overheidstaak goed werd verzorgd en de 'ministeriele verantwoordelijkheid' kan worden gedragen. BRUNIA Compliance Consultancy werd ingeschakeld om hierover te adviseren.

 • Hoe zorgt u voor innovatie in het toezicht?
 • Sinds 2006 is de Belastingdienst bezig het toezicht te vernieuwen, met horizontaal, actueel en zichtbaar als trefwoorden. BRUNIA Compliance Consultancy adviseert vooral over de veranderkundige aspecten. De vernieuwing moet vanuit de praktijk al experimenterend ontstaan, in de vorm van proeftuinen. In een proeftuin kan een regio op zoek naar nieuwe werkwijzen, zonder daarin te worden belemmerd door bestaande regels. Er zijn inmiddels meer dan 25 proeftuinen actief.