Wie Zijn wij?

BRUNIA Compliance Consultancy is een klein,
professioneel en onafhankelijk adviesbureau,
opgericht door Meindert H. Brunia RA.
Brunia Compliance Consultancy werkt samen met
diverse andere bureaus en is daardoor in staat
flexibel in te spelen op de aard en omvang
van een project.

 

Kwalificaties van het adviesbureau.

BRUNIA Compliance Consultancy richt zich op één van de kernactiviteiten van het openbaar bestuur, namelijk handhaven en doen naleven van regelgeving. BRUNIA Compliance Consultancy ontwikkelt strategieen voor handhavings-organisaties; de organisaties die toezien op de naleving van normen, wetten, voorschriften en reglementen. Regels zijn niet voor niets gemaakt. Het ermee beoogde doel wordt evenwel alleen bereikt wanneer de regels voldoende worden nageleefd. Gedrag volgens regels is gebaseerd op acceptatie van de regels, op draagvlak. Gedrag volgens regels wordt ook wel compliance genoemd. BRUNIA Compliance Consultancy adviseert organisaties over het nastreven van een hoge compliance en het doen naleven en handhaven van regels en normen, en ontwikkelt ten behoeve van handhavingsorganisaties strategieen en instrumenten.De expertise van BRUNIA Compliance Consultancy betreft met name de vraagstukken van uitvoering, van organisatie en van toezicht en betreft niet zozeer de op een specifiek beleidsterrein van toepassing zijnde regelgeving. Het bureau adviseert over het bereiken van naleving, over de keuze van een handhavingsstrategie, over het opzetten van een uitvoeringsorganisatie en over het meten van resultaten. Kenmerkende projecten betreffen onder meer het voorbereiden van en begeleiden van een proefdraaitraject voor de handhaving en naleving van een nieuwe wet, het opzetten en begeleiden van workshops gericht op het ontwikkelen van een toezichtstrategie, het invoeren van een nalevingsstrategie, en het evalueren van de gehanteerde toezichtsaanpak en -instrumenten.

 

Meindert Brunia (Emmen, 16 februari 1949)

interview spelleider managementdag belastingdienst

Na de middelbare school trad hij in dienst bij de Belastingdienst. In 1970 werd hij rijksaccountant in Leiden. In 1974 rondde hij de opleiding tot registeraccountant af. Na een aantal jaren te hebben gewerkt als intern organisatieadviseur bij het Ministerie van Financiën, volgde de eerste leidinggevende functie bij de Belastingdienst. Vanaf 1985 gaf hij leiding aan verschillende organisatieonderdelen en aan verscheidene veranderingsprocessen. In 1999 besloot hij de Belastingdienst te verlaten. Per 1 januari 2000 vestigde hij zich als zelfstandig organisatieadviseur onder naam BRUNIA Compliance Consultancy. Zijn adviezen verleent hij vooral aan overheidsorganisaties, die werkzaam zijn op het vlak van toezicht en handhaving. Naast gemeenten en provincies zijn het vooral landelijke werkende handhavingsorganisaties, waaronder de rijksinspecties. Inhoudelijk richten de adviezen zich op het bewerkstelligen van compliance (naleving), op de keuze van een handhavingstrategie, het opzetten van een uitvoeringsorganisatie en het meten van resultaten. Daarnaast heeft hij een uitgebreide ervaring met het begeleiden van veranderingsprocessen en met het leiden van groepsbijeenkomsten. Herhaaldelijk wordt hij gevraagd om werkconferenties te begeleiden. Ook treedt hij op als interim-manager en als coach en verzorgt hij managementtrainingen.

Meindert Brunia is nu actief als organisatie-, bestuurs- en veranderkundige. Klik hier voor zijn adviseursprofiel.

Hij was één van de oprichters van Vide, de landelijke beroepsvereniging voor toezichthouders, inspecteurs, handhavers en evaluatoren, en maakte de eerste jaren deel uit van het bestuur. Ook was hij actief in de Orde voor organisatieadviseurs.

Vanaf 2014 - en eerder van 1994 tot 2006 - is hij als gemeenteraadslid actief in zijn woonplaats Abcoude. Als raadslid maakte hij veelvuldig deel uit van regionale besturen. Ook was hij voorzitter van een schoolbestuur.

Hij is auteur of redacteur van vier boeken, waarvan het laatste "Begrippenkader rijksinspecties" verscheen in 2013. Zie ook de pagina Publicaties.